Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Rūpinamės Jūsų asmens duomenų apsauga ir privatumu, todėl šia privatumo politika (toliau – Politika) informuojame Jus apie asmens duomenų tvarkymą, duomenų subjekto teises, asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemones ir kitus su asmens duomenų tvarkymu susijusius klausimus.
1.2. Individualios veiklos pagrindu veikiantis asmuo, renka asmens duomenis, kuriuos asmuo savanoriškai pateikia elektroniniu paštu, registruotu paštu, faksu, telefonu, prisiregistravęs prie asmens internetinio puslapio ir tapęs registruotu vartotoju (kai tokią galimybę asmuo suteikia), atlikdamas prekių pirkimą asmens elektroninėje parduotuvėje ar naudodamasis asmens internetiniu puslapiu.
1.3. Visi gauti asmens duomenys yra kaupiami, saugomi ir tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme, Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 bei kituose Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytus reikalavimus.
1.4. Užtikriname, kad tvarkomų asmens duomenų apsaugos lygis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

2. Renkami Subjektų duomenys

2.1. Individualios veiklos pagrindu veikiantis asmuo gali rinkti ir tvarkyti šiuos Subjektų duomenis:
2.1.1.Duomenis, kuriuos Subjektai nurodo pildydami formas elektroninėje parduotuvėje, adresu 
www.apsvietimoprojektavimas.lt (toliau – „Svetainė“). Šie duomenys yra Subjekto vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, prekės pristatymo adresas, užsakomos prekės pavadinimas, prekės apmokėjimo duomenys bei kita informacija, teikiama pildant registracijos formą, teikiant užsakymą, siunčiant pranešimus sistemoje, kreipiantis dėl papildomų paslaugų suteikimo ar pranešant apie elektroninės parduotuvės sutrikimus. Bendrovė taip pat gali pasiūlyti užpildyti tam tikras formas tam, kad Subjektas galėtų dalyvauti asmens organizuojamuose konkursuose, akcijose bei žaidimuose;
2.1.2.duomenis, susijusius su Subjektų užsakymų pateikimu ir vykdymu, kai Subjektai užsako asmens prekes ir paslaugas el. paštu, telefonu ir pan., įskaitant Subjekto vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, prekės pristatymo adresą, įsigyjamos prekės ar paslaugos pavadinimą, prekės ar paslaugos apmokėjimo duomenis;
2.1.3.visą susirašinėjimą tarp Subjektų ir asmens (Svetainėje, el. paštu, asmens veiklos „Facebook“ paskyroje, trumposiomis žinutėmis telefonu ir kt. ryšio priemonėmis);
2.1.4.duomenis apie Subjektų naršymo elektroninėje parduotuvėje istoriją, įsigytų prekių bei paslaugų istoriją ir su tuo susijusius duomenis;
2.1.5.Subjektų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, kai šie duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir Subjektas yra tuo tikslu davęs savo sutikimą;
2.1.6.Subjektų IP adresus;
2.1.7. Už Bendrovei pateikiamų duomenų teisingumą ir tikrumą atsako Subjektai.

3. Slapukai ir jų naudojimo tikslai

3.1. Subjektas, naršydamas Svetainėje, gali duoti sutikimą, kad jo kompiuteryje ar kitame įrenginyje būtų įrašomi šioje Politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Subjektas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Svetainės funkcijos jam gali neveikti. Subjektas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) asmuo įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Jeigu Subjektas pageidauja, kad jo kompiuteryje ar kitame įrenginyje nebūtų išsaugomi slapukai, jis gali savo naršyklės nustatymuose pasirinkti gauti pranešimą prieš įrašant bet kokį slapuką. Taip pat gali nusistatyti, kad naršyklė pasirinktinai iš karto atmestų visus arba kai kuriuos slapukus. Taip pat Subjektas gali pašalinti slapukus, kurie jau buvo išsaugoti jo kompiuteryje ar kitame įrenginyje.

4. Renkamų duomenų panaudojimo tikslai
4.1. Individualios veiklos pagrindu veikiantis asmuo renka ir tvarko subjektų duomenis numatytais tikslais:
4.1.1. Duomenų subjekto atliekamo prekių ar paslaugų pirkimo (užsakymo) apdorojimui, administravimui;
4.1.2. Duomenų subjekto identifikavimui asmens informacinėse sistemose;
4.1.3. Duomenų subjekto identifikavimui prisijungiant prie savo paskyros asmens internetiniame puslapyje (kai tokią galimybę asmuo suteikia);
4.1.4. nupirktų (užsakytų) prekių ar paslaugų kuponų, patvirtinimų, sąskaitų ir kitų finansinių dokumentų išrašymui ir pateikimui;
4.1.5. problemų, susijusių su sutarties vykdymu išsprendimui;
4.1.6. susisiekimui su Duomenų subjektu, pasikeitus Duomenų subjekto įsigytų prekių ar paslaugų sąlygoms;
4.1.7. kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui;
4.1.8. reklaminės informacijos teikimui, tiesioginės rinkodaros tikslais;
4.1.9. saugumo, sveikatos, administraciniais, nusikaltimų prevencijos atskleidimo ir teisiniais tikslais;
4.1.10. klientų aptarnavimo kokybės tikslu;
4.1.11. susisiekimui su Duomenų subjektu, tikslu gauti kliento atsiliepimus apie įsigytas prekes ar paslaugas;
4.2.13. skolų išieškojimo tikslais.

5.  Subjektų teisės
5.1. Duomenų subjekto teisės ir jų įgyvendinimo priemonės:
5.1.1. žinoti apie savo asmens duomenų rinkimą. Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis;
5.1.2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į asmenį su prašymu pateikti informaciją apie tai, kokie ir kokiu tikslu jo asmens duomenys yra tvarkomi;
5.1.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens domenų tvarkymą;
5.1.4. Duomenų subjektas turi teisę atsisakyti Duomenų tvarkymo, kai tvarkomi neprivalomi duomenys. Kai Duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Duomenų subjektas gali prieštarauti tokiam Tvarkymui (teisė prieštarauti). Asmuo, gavęs prašymą nutraukti neprivalomai tvarkomų asmens duomenų tvarkymą, nedelsiant nutraukia tokį tvarkymą, nebent tai prieštarauja teisės aktų reikalavimams, ir apie tai informuoja asmenį;
5.1.5. bet kuriuo metu atšaukti bet kokį sutikimą, kurį Duomenų subjektas suteikė registruodamasis ar naudodamasis asmens teikiamomis paslaugomis. Toks atsisakymas nepaveiks Duomenų Tvarkymo, įvykdyto iki atsisakymo ir paremto suteiktu sutikimu, teisėtumo;
5.1.6. atsisakyti pateikti asmens duomenis;

6. Intelektinė nuosavybė
6.1. Jei nenurodyta kitaip, programinė įranga, reikalinga asmens paslaugoms, prieinama arba naudojama asmens internetiniame puslapyje ir intelektualinės nuosavybės teisės (įskaitant autorines teises) į internetinio puslapio turinį ir informaciją priklauso asmeniui. Be išankstinio asmens rašytinio sutikimo neleidžiama atgaminti, versti, adaptuoti ar kitu būdu naudoti kurią nors asmens internetinio puslapio dalį (bet kokį turinį, logotipą, programinę įrangą, produktus, paslaugas ar kt.) trečiųjų asmenų komercinėje ūkinėje veikloje.

7. Baigiamosios nuostatos
7.1. Ši Politika gali būti atnaujinama pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą.
7.2. Šios Politikos pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.